Poseduje licencu NBS i registrovano je za obavljanje delatnosti posredovanja u osiguranju, a svoje poslovanje je u potpunosti uskladilo sa zakonskim propisima koji regulišu materiju osiguranja;

Primenjuje inovativan pristup i svetska iskustva osiguranja na domaćem tržištu osiguranja;

Poseduje profesionalan pristup osiguravajućoj industriji i iskustvo u poslovima osiguranja, procene rizika i procene šteta, posredovanja u osiguranju i risk menadžmenta;

Poseduje najviši stepen znanja iz oblasti javnih nabavki usluga osiguranja i pruža klijentu kompletan servis za pripremu formalno-pravne i tehničke dokumentacije;

Obezbeđuje uslugu visokog kvaliteta kako domaćim, tako i stranim firmama;

Svaki klijent oseća značaj koji se pridaje njemu, njegovoj imovini i delatnosti kojom se bavi;

Sarađuje sa svim vodećim i renomiranim domaćim osiguravajućim društvima, ali je interes klijenta uvek na prvom mestu;

Pruža kompletnu uslugu klijentu koja obuhvata sve vrste osiguranja, svih osiguravajućih društava na domaćem tržištu, samo u komunikaciji sa predstavnikom Avakum Investa, koji je stručan i profesionalan da pruži informacije i usluge iz svih oblasti osiguranja, čime se klijentu omogućava da svoje vreme posveti ostalim aktivnostima iz svoje delatnosti;

Cena osiguranja (premija) koju klijent plaća osiguravajućem društvu, ne može biti veća od cene osiguranja (premije) koju bi klijent platio osiguravajućem društvu bez posredovanja Avakum Investa;

Usluge koje Avakum Invest pruža klijentu su bezuslovno besplatne.