Životna osiguranja

  • Mešovito osiguranje života – za slučaj smrti i doživljenja (sa ili bez uključenja dodatnih osiguranja invaliditeta i/ili težih bolesti);

  • Riziko osiguranje – obezbeđenje korisnika osiguranja samo za slučaj smrti osiguranika;

  • Ostala životna osiguranja.