Društvo za posredovanje u osiguranju „Avakum Invest“ d.o.o., osnovano je 2009. godine. Društvo je 2011. godine preuzeo tim regionalnih stručnjaka, sa dugodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja. Sedište Društva je u Beogradu, ali svoje usluge pruža na teritoriji cele Republike Srbije.

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju i savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta, kao i ostalim poslovima u vezi sa delatnošću osiguranja.

„Avakum Invest“ pruža potpunu uslugu klijentima u vezi sa delatnošću osiguranja, uključujući i savetovanje pri upravljanju rizicima. Naše usluge stvaraju novu vrednost za klijenta putem stručnih, fleksibilnih i inovativnih rešenja, od prenosa rizika, kreiranja programa osiguranja, do alternativnih načina plasmana rizika.


pročitaj više >

Poseduje licencu NBS i registrovano je za obavljanje delatnosti posredovanja u osiguranju, a svoje poslovanje je u potpunosti uskladilo sa zakonskim propisima koji regulišu materiju osiguranja. Primenjuje inovativan pristup i svetska iskustva osiguranja na lokalnom tržištu osiguranja.


pročitaj više >

Neživotna osiguranja: osiguranja imovine, program imovinskih osiguranja po principu „all risk“ polisa, osiguranja odgovornosti prema trećim licima, osiguranja robe u transportu, osiguranje motornih vozila, osiguranje plovnih objekata i letelica, osiguranje lica...
Životna osiguranja: mešovito osiguranje života, riziko osiguranje...

pročitaj više >